วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
รหัสวิชา   ท 22101        รายวิชาภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
หน่วยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น   แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สื่อสารด้วยบทกลอน   เวลาเรียน   1   ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------
มาตรฐานการเรียนรู้
4.2 : สามารถ ใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่าภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน      
ตัวชี้วัด         
ม 2/3 : แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
สาระสำคัญ                                                                                                                                                                                        
กลอนสุภาพ เป็นบทร้อยกรองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสมัยปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารโดยการใช้กลอนสุภาพเป็นเครื่องมือในการสรรคำจะทำให้การเชิญชวน หรือโน้มน้าวใจให้ประสบผลสำเร็จได้ดี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเรื่องคำคล้องจอง
2.นักเรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพในการเชิญ  โน้มน้าวได้
สาระการเรียนรู้                                                                                                                                                             
1.  ความหมายและลักษณะของคำสัมผัสคล้องจอง                                                                                                                             
2.  หลักการแต่งกลอนสุภาพ                                                                                                                    
สมรรถนะ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.  ซื่อสัตย์สุจริต
2มีวินัย
3.  ใฝ่เรียนรู้
4.  อยู่อย่างพอเพียง
5.  มุ่งมั่นในการทำงาน
6รักความเป็นไทย   
ชิ้นงาน/ผลงาน                                                                                                                                                                                                -    บทประพันธ์กลอนสุภาพ คนละ 1 บท
กระบวนการจัดการเรียนรู้
                 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน                                                                                                                                                       
1.  ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยนำตัวอย่างกลอนสี่  ที่มีสัมผัสคล้องจองง่าย ๆ มีความไพเราะมาอ่านให้นักเรียนฟัง
2.  นักเรียนใช้ทักษะการฟัง และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ถ้อยคำจากบทกลอนสี่ว่ามีคำใดที่มีลักษณะคล้องจองกัน
 3. นักเรียนใช้กระบวนการคิด วิจารณญาณอย่างมีเหตุผลในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นการจัดการเรียนรู้                                                                                                                                                                                          1. ครูแจกหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด แต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา จากนั้นนักเรียนศึกษาคำแนะนำในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อแนวทางการเรียนรู้                                                                                                                                              2. ครูกำหนดเวลาการศึกษาหนังสือส่งเสริมการอ่าน และนักเรียนทุกคนร่วมกันวางแผนการใช้เวลาที่ครูกำหนดให้ ให้พอประมาณ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในหนังสือและทันต่อเวลา                                                                                                                       3. ครูเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องคำสัมผัส กับการแต่งกลอนสุภาพให้นักเรียนเข้าใจ                                                                                       4. นักเรียนศึกษาตัวอย่างกลอนสุภาพที่ครูแจกให้ และใช้กระบวนการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อค้นหาคำสัมผัสที่ปรากฏอยู่ในกลอนสุภาพ                                                                                                                                                                                           5. นักเรียนจัดสรรเวลาให้พอประมาณต่อการศึกษาใบความรู้เรื่องกลอนสุภาพให้แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด                    6. นักเรียนทุกคนร่วมกันใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล โดยการศึกษาทางอินเตอร์เน็                                                                            7. นักเรียนทุกคนเตรียมตัวก่อนทำแบบทดสอบวัดประเมินผล                                                                                                                                              8. นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบแบบอัตนัย เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ และแต่งคำประพันธ์ที่ตนชอบมาคนละ 1 บท เพื่อสื่อความให้ได้ตรงตามจุดประสงค์
ขั้นสรุป                                                                                                                                                                                                       1.  นักเรียนและครูร่วมกันใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล อภิปรายและเขียนสรุปลักษณะการแต่งกลอนสุภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งข้อสังเกต และข้อควรระวังในการแต่งกลอนสุภาพที่ดี                                                                                                                              2.ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต                                                                                                                                                     สื่อและแหล่งเรียนรู้                                                                                                                                                                                                   1.  กลอนสี่สุภาพ  จำนวน  1  บท                                                                                                                                                                        2.  ใบความรู้เรื่องกลอนสุภาพ                                                                                                                                                                                  3.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด แต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา                                                                                                                     การวัดผลประเมินผล
             สิ่งที่จะวัด                                                                                                                                                                                                1.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทาง                                                                                                                                                2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการวัด                                                                                                                                                                                              1.  ตรวจแบบทดสอบ แบบฝึกกิจกรรม                                                                                                                                                                       2.  ประเมินผลงานกลอนสุภาพ                                                                                                                                                                                 3.  ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                     
เครื่องมือวัด                                                                                                                                                                                         1.   แบบทดสอบเรื่อง คำสัมผัสคล้องจอง                                                                                                                                                                                            2.   แบบประเมินผลงานกลอนสุภาพ                                                                                                                                                                        3.   แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                                                               เกณฑ์การวัดผล                                                                                                                                                                                                                1.  นักเรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบเรื่องคำคล้องจอง  ข้อละ  1  คะแนน  ข้อผิด  ให้  0  คะแนน                                                                2.  นักเรียนได้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้                                                                                                                    ดีมาก                                ให้       9-10   คะแนน                                                                                                                                             ดี                                       ให้       7-8     คะแนน                                                                                                                               พอใช้                                ให้      5-6     คะแนน                                                                                                                                     ปรับปรุง                            ให้      0-4     คะแนน                                                                                                                                                         3.เกณฑ์ประเมินการแต่งคำประพันธ์

                     

                    หัวข้อ

  

ผู้ถูกประเมิน

เนื้อหาในการแต่ง

สัมผัสคล้องจอง

อักขรวิธี

โวหารในการเขียน

เสร็จตรงตามเวลากำหนด

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ระดับคุณภาพ

ด้านเนื้อหาในการแต่ง                                                                                                                                                                                       เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ในการการโน้มน้าว  เชิญชวน ตรงประเด็นกับหัวข้อ                 3             คะแนน                        เนื้อหาปกพร่องบางส่วน                                                                                               2             คะแนน                            เนื้อหาบกพร่องไม่มีความสมบูรณ์                                                                                1              คะแนน

ด้านสัมผัสคล้องจอง                                                                                                                                                                                         สัมผัสคล้องจองถูกต้องตามฉันทลักษณ์ทุกตำแหน่ง                                                  3              คะแนน                                     สัมผัสคล้องจองผิดพลาด 1 -2 ตำแหน่ง                                                                     2              คะแนน                             สัมผัสคล้องจองผิดพลาดมากกว่า 2 ตำแหน่ง                                                             1              คะแนน

ด้านอักขรวิธี                                                                                                                                                                                                        เขียนอักขรถูกต้องสมบูรณ์ทุกคำ                                                                                 3             คะแนน                     เขียนอักขรผิด 1 -3 คำ                                                                                                 2             คะแนน                      เขียนอักขรผิดมากว่า 3  คำ                                                                                          1             คะแนน

ด้านสำนวนโวหาร                

ใช้โวหารในการเขียนตั้งแต่  3  โวหาร                                                                          3           คะแนน                        ใช้โวหารในการเขียนโวหาร                                                                                         2           คะแนน                          ไม่ใช้โวหารในการเขียน                                                                                               1           คะแนน

เสร็จตรงตามเวลากำหนด                                                                                                                                                                                เสร็จตรงตามเวลากำหนดหรือเร็วกว่าเวลากำหนด                                                       3              คะแนน                     เสร็จช้ากว่าเวลาที่กำหนด   15  นาที                                                                            2              คะแนน                         ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด                                                                                           1              คะแนน


 ใบความรู้เรื่อง กลอนสุภาพ


ข้อบังคับของกลอนสุภาพ
             กลอนสุภาพ        ๑             บท                           มี             ๒            คำกลอน
                                           ๑             คำกลอน                 มี             ๒            วรรค
                                           ๑             วรรค                       มี             ๗-๙        คำ
                แต่ละวรรคมีชื่อดังนี้
                                วรรคที่  ๑              ชื่อ                          วรรคสดับหรือสลับ
                                วรรคที่   ๒            ชื่อ                          วรรครับ
                                วรรคที่   ๓            ชื่อ                          วรรครอง
                                วรรคที่   ๔            ชื่อ                          วรรคส่ง
                วรรคสดับ  และ  วรรครับ                 เรียกว่า                   บาทเอก
                วรรครอง  และ  วรรคส่ง                   เรียกว่า                   บาทโท

ตัวอย่างคำประพันธ์
                กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด                              กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร
วรรคละแปดพยางค์นับสุนทร                                          อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ
ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส                                         สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน
เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ                                       เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันนี้เอย

สัมผัสของกลอนสุภาพ
                สัมผัส    คือ           เสียงสระ  หรือเสียงพยัญชนะที่คล้องจองกันช่วยในการ
แต่งคำประพันธ์ให้ถูกต้องและไพเราะ
                สัมผัส  แบ่งเป็น  ๒  ชนิด  คือ สัมผัสนอก  และสัมผัสใน
                สัมผัสนอก  คือ  สัมผัสบังคับที่จะต้องส่งสัมผัสระหว่างวรรค  และระหว่างบทให้
  สังเกตจากแผนผังของกลอนสุภาพ
                สัมผัสระหว่างวรรค
                ได้แก่     คำสุดท้ายของวรรคที่  ๑  ส่งสัมผัสไปยังคำที่  ๓  หรือ  ๕  ของวรรคที่  ๒
                               คำสุดท้ายของวรรคที่  ๒  ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่  ๓ 
                               สัมผัสกับคำที่  ๓  หรือ  ๕  ในวรรคที่  ๔
                                ถ้าจะแต่งต่อไปวรรคที่  ๑  ของบทต่อไปนั้นต้องเป็นวรรคอิสระ คือไม่ต้องรับสัมผัสจากบทต้น
                สัมผัสระหว่างบท
                ได้แก่      คำสุดท้ายของบทที่  ๑   ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่  ๒  ในบทต่อไป
                สัมผัสใน  คือ  สัมผัสภายในวรรคเดียวกัน  จะมีหรือไม่มีก็ได้  ไม่บังคับ  แต่ถ้าขาดไป  กลอนวรรคนั้นก็จะขาดความไพเราะ  ดังนั้น  แต่ละวรรคควรมีสัมผัสในอย่างน้อย     ๑     แห่ง
สัมผัสใน  แบ่งเป็น  ๒  ชนิด  ได้แก่  สัมผัสสระและสัมผัสอักษร  (พยัญชนะ)
การใช้เสียงวรรณยุกต์ลงท้ายวรรค
                การเขียนกลอนให้ไพเราะ  ควรคำนึงถึงเสียงวรรณยุกต์ในคำสุดท้ายของแต่ละวรรคตามความนิยมดังนี้
                วรรคสดับหรือวรรคสลับ   ใช้เสียงวรรณยุกต์ได้ทุกเสียง เสียงที่ถือว่าไพเราะน้อยคือ   เสียงสามัญ
                วรรครับ นิยมใช้เสียงจัตวา   หรือ  เสียงเอก,   เสียงโท  ไม่ควรใช้เสียงสามัญ
                วรรครองนิยมเสียงสามัญ   ไม่ควรใช้เสียงจัตวา
                วรรคส่ง นิยมเสียงสามัญ   ไม่ควรใช้เสียงจัตวา

              
 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
   เรื่องคำคล้องจอง
คำชี้แจง   ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย × หน้าข้อที่ถูกต้อง 
. คำว่า เหมือน  คล้องจองกับคำในข้อใด
ก. เพื่อน             ข. เหนือ              ค. เมื่อย                ง. เหมือง
. ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง
ก. รบ  ภพ          ข. นิล  พิณ         ค. เลย  เสีย           ง. นุช  ครุฑ
. ข้อใดมีเสียงคล้องจองกัน
ก. เคร่ง  ครัด     ข. เงียบ  เชียบ     ค. สนุก  สนาน    ง. เฉลิม  ฉลอง
. คำว่า โทรทัศน์ ควรต่อด้วยข้อใดให้มีเสียงคล้องจองกัน
ก. ทฤษฎี                                             ข. โทรเลข
ค. ธนาคาร                                           ง. บัตรผ่านทาง
.ข้อใดคล้องจองกับคำว่า  ในสระน้ำใส
ก. ยามสายน้ำนิ่ง                                  ข. พระพายโชยมา
ค. มองไปเห็นปลา                               ง. สาหร่ายเขียวสด
.ข้อใดเป็นคำคล้องจอง    พยางค์
ก. ข้าวในนา  ปลาในน้ำ                      ข. สวยแต่รูป  แก้มไม่หอม
ค. เขียนด้วยมือ  ลบด้วยเท้า                ง. หนอนหนังสือ  หนอนบ่อนไส้
. ข้อใดเป็นคำคล้องจองของคำว่า เสพยาเสพติด
ก. ชีวิตจะสั้น                                      ข. พ่อแม่เสียใจ
ค. ไร้ญาติขาดมิตร                              ง. สิ้นเปลืองทรัพย์สิน
. ข้อใดสัมผัสกับคำว่า ขาว
ก. เขลา              ข. เยาว์               ค. เสาร์             ง. พราว
. ข้อใดไม่ใช่คำสัมผัสสระ
ก. ครั่ง  พลั้ง                                        ข. สไบ  สบาย
ค. แปลก  แยก                                     ง. เรือ  เหลือ
๑๐. คำในข้อใดเป็นคำสัมผัสสระ
ก. คำนำ             ข. คำนึง            ค. คำนับ            ง. คำนวณ
                                                                                                                                                               
         แบบทดสอบหลังเรียน : การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ


คำสั่ง  ให้นักเรียนแต่ละคนแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาที่ตนเองชื่นชอบ คนละ 1 บท

.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 

ชื่อ.....................................................................เลขที่................. ชั้น....................................